Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

salzseen
8454 f519 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakerio kerio

May 24 2017

4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
salzseen
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
salzseen
4391 5cd4 500
Reposted frommowmihou mowmihou viajethra jethra

May 16 2017

salzseen
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viainsanedreamer insanedreamer

March 27 2017

salzseen
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin

March 17 2017

1744 ebec 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
salzseen

March 14 2017

salzseen
1012 c883
with u, my love.
Reposted fromglupiages glupiages viadorothi dorothi

March 01 2017

salzseen
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

February 27 2017

salzseen
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin

February 26 2017

salzseen
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaelusive elusive
salzseen
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viadreamboat dreamboat
4909 12b1
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin

February 24 2017

salzseen
5511 40d1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajethra jethra
salzseen
6786 9239
Reposted fromscorpix scorpix viajethra jethra

July 08 2015

salzseen
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra

July 07 2015

7499 bbb1
Reposted fromsugikinator sugikinator viawerterowska werterowska
salzseen
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.
salzseen
Ma pani rację. Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie. (...) Tak, tak. Zamiana miłości na nienawiść jest w sumie bardzo korzystna. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl